Journal Thomas Prior Portfolio

Raymond Pettibon for SZ Magazin