Journal Thomas Prior Portfolio

Hanoi, September 2019